CWOP Krosno


Prawo

Ankieta dla Wolontariusza

 

Nowe wzory - otwarty konkurs ofert od marca 2019

Oferta

Sprawozdanie

 

Oferta w trybie art. 19 a - nowe wzory od marca 2019

Oferta

Sprawozdanie

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Przykładowe dokumenty, załączniki do wniosku o wpis do ewidencji s. zwykłych:

- lista założycieli

- zarząd

- komisja rewizyjna

- regulamin

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dokonanie zmian w ewidencji - szczegółowe informacje

Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych

Wniosek - wynajem sali konferencyjnej - CWOP

 

Regulamin funkcjonowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.z 2001 r. Nr 79  poz.855, z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 )

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203)

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn.zm)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 )

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Krośnie na lata 2011-2016

Uchwała Nr XVIII/226/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr LXVII/1137/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.