CWOP Krosno


Prawo

FORMULARZ do programu współpracy na 2020 rok

 

 

 

Wzór sprawozdania (stary) - do oferty konkursowej złożonej do końca lutego

 

Nowe wzory - otwarty konkurs ofert od marca 2019

Oferta

Sprawozdanie

 

Oferta w trybie art. 19 a - nowe wzory od marca 2019

Oferta

Sprawozdanie

 

Regulamin funkcjonowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie

Ankieta dla Wolontariusza

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Przykładowe dokumenty, załączniki do wniosku o wpis do ewidencji s. zwykłych:

- lista założycieli

- zarząd

- komisja rewizyjna

- regulamin

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dokonanie zmian w ewidencji - szczegółowe informacje

Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych

Wniosek - wynajem sali konferencyjnej - CWOP

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 2019 r. poz.713)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2018 r. poz. 1263)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 2018 r. poz. 1491)

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2018 r. poz. 986 z późn. zm)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 )

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Krośnie na lata 2017-2021

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. 2011 r. Nr 243, poz. 1449)

Rozporządzenie Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 r. poz. 2057)

Uchwała Nr XVIII/226/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr LXVII/1137/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.